Wykaz niektórych skrótów i organizacji

alfabetyczny wykaz wybranych skrótów i organizacji

Atdzimsana un Ataunosanas (Odrodzenie i Odnowa) – związana z „frontem ludowym”, pierestrojkowa organizacja skupiająca łotewskich luteran

Единство (Vienybé-Единство-Jedność) – „internacjonalistyczna” organizacja jednocząca litewskich komunistów, Polaków i Rosjan, sprzeciwiajacych się „frontowi ludowemu” oraz „przemianom”

EKDE (Eesti Kristlik-Demokraatliku Erakond) – Estońska Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna

EKL (Eesti Kristliku Liit) – Estoński Związek Chrześcijan

EMS (Eesti Muinsuskaitse Selts) – Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Estońskiego (pierestrojkowa organizacja estońska)

ENSV (Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik) – Estońska Sowiecka Republika Socjalistyczna

Komitet Estoński (Eesti Komitee) – organ zarządzający Kongresu Estonii

Kongres Estonii (Eesti Kongress) – powołana na zasadzie legalistycznej, niezależna narodowa reprezentacja Estończyków – niekomunistyczny „parlament”

Komitet Łotewski/Komitet Obywatelski (Latvijas komiteja/ Pilsoņu komiteja) – wzorowana na estońskiej, narodowa organizacja łotewska

ERSP (Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei) – Estońska Narodowa Partia Niepodległości

EVKPK (Eesti Vabariigi Kodanike Peakomitee – Generalny Komitet Obywateli Republiki Estonii) – niekomunistyczny, narodowy „parlament” estoński

Helsinki-86 – „dysydencka“ organizacja łotewska powołana na rzecz „obrony praw człowieka”

Интердвижение/Interliikumine (formalnie Интернациональное движение рабочих Эстонской ССР/Eesti NSV Töötajate Internatsionaalne Liikumine) – „internacjonalistyczna” organizacja jednocząca estońskich komunistów i Rosjan, sprzeciwiających się „frontowi ludowemu” oraz restrukturyzacji ZSRS

Interfront (formalnie Интернациональный фронт трудящихся Латвийской ССР/Latvijas PSR Internacionālā Darbaļaužu fronte) – „internacjonalistyczna” organizacja jednocząca łotewskich komunistów i Rosjan, sprzeciwiających się „frontowi ludowemu” oraz restrukturyzacji ZSRS

IME (Isemajandav Eesti – „samowystarczalna Estonia”) – pierestrojkowy „plan autonomii gospodarczej” dla sowieckiej Estonii

LDDP (Lietuvos demokratinė darbo partija) – Litewska Demokratyczna Partia Pracy

LDP (Lietùvių demokrãtų pártija) – Litewska Partia Demokratyczna

LKDP (Lietuvos krikščionių demokratų partija) – Litewska Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna

LLL (Lietuvos laisvės lyga) – Liga Wolności Litwy) – „dysydencka”, niepodległościowa organizacja litewska

LNNK (Latvijas nacionālās neatkarības kustība) – Łotewski Narodowy Ruch Niepodległościowy

LPSR (Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika) – Łotewska Sowiecka Republika Socjalistyczna

LTF (Latvijas Tautas Fronte – Łotewski Front Ludowy) – pierestrojkowy łotewski „front ludowy”

LSDSP (Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku Partija) – Łotewska Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza

LSDP (Lietuvos socialdemokratų partija) – Litewska Partia Socjaldemokratyczna

LTSR (Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika) – Litewska Sowiecka Republika Socjalistyczna

MRP-AEG (Molotov-Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupp – Estońska Grupa Na Rzecz Ujawnienia Paktu Ribbentrop-Mołotow) – „dysydencka” organizacja estońska

OMON (Отряд Милиции Особого Назначения) – jednostka specjalna sowieckiego „ministerstwa spraw wewnętrznych” – „czarne berety”

Padomju Jaunatne – łotewskojęzyczna wersja gazety „Młodzież sowiecka” wydawanej w dużym nakładzie przez „komitet centralny” Komsomołu sowieckiej Łotwy

Sąjūdis/LPS (Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis – Litewski Ruch Na Rzecz Reform) – pierestrojkowy litewski „front ludowy”

Rada Bałtycka – wspólna organizacja trzech bałtyckich „frontów ludowych”, koordynująca ich działania

Rahvarinne (Rahvarinne Perestroika Toetuseks – Ludowy Front Wspierania Pierestrojki) – pierestrojkowy estoński „front ludowy”

RFE/RL, VOA – amerykańskie, propagandowe rozgłośnie radiowe przeznaczone do narodów krajów komunistycznych (polskie terminy: „radio wolna europa”/„radio swoboda”, „głos ameryki”)

РСФСР (Росси́йская Сове́тская Федерати́вная Социалисти́ческая Респу́блика) – Rosyjska Sowiecka Federacyjna Republika Socjalistyczna

VAK (Vides Aizsardzības klubs – Klub Ochrony Środowiska) – pierestrojkowa organizacja łotewska

VSGK (Vislatvijas sabiedrības glābšanas komiteju – Wszechłotewski Komitet Ocalenia Narodowego) – organizacja komunistów-„internacjonalistów” łotewskich popierających „pucz moskiewski”

ZPL (Związek Polaków na Litwie) – organizacja mniejszości polskiej zamieszkującej sowiecką Litwę

Ženeva-49 – organizacja sprzeciwiająca się poborowi rekrutów do armii sowieckiej w republikach bałtyckich ZSRS

Reklama